Missie en visie Masteronderwijs

Missie en visie SOMT HBO-masteronderwijs 2014-2019 

Missie
SOMT HBO-masteronderwijs is een kenniscentrum dat beoogt alle fysiotherapeuten in Nederland op te leiden tot specialisten in het menselijk bewegen die duurzaam verantwoorde zorg leveren boven (inter)nationaal geldende standaarden en die een gesprekspartner van academisch niveau zijn binnen een multidisciplinaire setting.  

Visie
SOMT HBO-masteronderwijs biedt fysiotherapeuten krachtige, uitdagende blended learning. Ontwikkelingsgerichte fysiotherapeuten worden gestimuleerd om, zowel zelfstandig als in samenwerking, via een voortdurend (zelf)kritische, vragenstellende houding de beste en direct toepasbare oplossingen te vinden in onzekere en complexe situaties binnen hun specialistische domein. Wetenschap en praktijk gaan hierbij hand in hand. Rekening houdend met ieders (leer)eigenschappen biedt het activerende onderwijs van SOMT fysiotherapeuten de uitdaging om boven zichzelf uit te stijgen. Dit individuele groeiproces wordt met continue toetsing nauwlettend bewaakt en waar nodig bijgestuurd.    

Bij SOMT bekwamen fysiotherapeuten zich in het beschrijven en analyseren van gezondheidsproblemen vanuit een biopsychosociale visie op gezondheid en ziekte en tegen een voortdurend veranderende achtergrond van wetenschappelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Met innovatief, competentie- en praktijkgericht onderwijs ontwikkelen fysiotherapeuten een hoog niveau van rationeel, evidence-based klinisch redeneren en klinisch beslissen, hierbij gecoacht door docenten met een academische achtergrond en ruime praktijkervaring.

SOMT HBO-masteronderwijs streeft naar excellentie binnen heersende beoordelingskaders. Studenten en hun werkgevers, docenten, het beroepenveld, verwijzers, zorgverzekeraars en bovenal cliënten/patiënten kunnen SOMT aanspreken op het kwalitatief hoogst haalbare onderwijs.    

Het behalen van de leerresultaten garandeert afgestudeerden een naadloze aansluiting op universitaire vervolgtrajecten, zowel binnen als buiten hun fysiotherapeutisch-specialistische domein. 
Na het afronden van de opleiding hebben fysiotherapeuten de volgende competenties verworven in de manuele therapie, bekkenfysiotherapie, sportfysiotherapie of fysiotherapie in de geriatrie (Europees Eindkwalificatiekader niveau 7, graad: Master of Science):

Klinische competenties:

  1. een effectief, doelmatig en veilig fysiotherapeutisch-specialistisch hulpverleningsproces uitvoeren m.b.t. screening, diagnostiek, preventie en behandeling;
  2. adequaat professioneel en communicatief gedrag vertonen.

Innovatiecompetenties:

  1. nieuwe wetenschappelijke, maatschappelijke en technologische inzichten implementeren in de (eigen) beroepspraktijk.

Wetenschappelijke competenties:

  1. vanuit de (eigen) praktijksituatie data verzamelen en registeren en hierover rapporteren naar de onderzoeksleiding;
  2. beschrijvende en inferentiële statistiek op de gegenereerde data toepassen en interpreteren;
  3. keuzes in de (gegeven) methodologie en statistiek uitleggen en verantwoorden. 

Download onze missie en visie op SOMT HBO-masteronderwijs als PDF. 

Master of Science

Per 1 juli 2014 krijg je, na het volgen van een HBO-master aan SOMT, op je diploma de titel MSc. De titel wordt verworven door het afronden van de Masteropleiding. Voor studenten die eerder afstuderen geldt geen overgangsrecht; de nieuwe titels worden niet met terugwerkende kracht ingevoerd.